Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

F&H Group A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg

Tel: +45 8928 1300
Fax: +45 8928 1301

info@fh-group.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Kundeadministration for B2C kunder hos F&H Group A/S.

Formål med behandlingen

Kundeadministration for B2C kunder hos F&H Group A/S.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi

 • Identifikationsoplysninger
 • Mailadresse
 • Postadresse
 • Telefonnumre

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Direkte fra dig
 • Fra koncernforbundne selskaber.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og geodemografiske klassifikationer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Dit udtrykkelige samtykke – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra a.
 • Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra b.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler F&H Group A/S – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra c.
 • Behandlingen er nødvendige for, at F&H Group A/S eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre: Løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier. For at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer. – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra f.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

 1. Til koncernforbundne selskaber samt øvrige samarbejdspartnere f.eks. transportører.
 2. Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:
  • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
  • Leverancetjenester
  • Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.
 3. Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

 • I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Kundeadministration for B2B kunder hos F&H Group A/S.

Formål med behandlingen

Kundeadministration for B2B kunder hos F&H Group A/S.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi

 • Identifikationsoplysninger
 • Mailadresse
 • Stilling
 • Telefonnumre

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Direkte fra dig
 • Fra koncernforbundne selskaber.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og geodemografiske klassifikationer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra b.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler F&H Group A/S – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra c.
 • Behandlingen er nødvendige for, at F&H Group A/S eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre: Løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier. For at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer. – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra f.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

 1. Til koncernforbundne selskaber samt øvrige samarbejdspartnere f.eks. transportører.
 2. Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:
  • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
  • Leverancetjenester
  • Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.
 3. Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Personaleadministration hos F&H Group A/S.

Formål med behandlingen
Personaleadministration hos F&H Group A/S – både ansatte og ansøgere.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi

 • Billede (portræt og fra firmafester)
 • Stilling og arbejdssted
 • Ansættelse og beskæftigelse
 • Vagt-og tjenestetider
 • Løn og pensionsforhold
 • Ferie og andet fravær
 • Skatteforhold
 • Løntilskud
 • Oplysninger af relevans for lønindeholdelse
 • Personalepapirer
 • Uddannelse
 • Sygefravær
 • Arbejdsskader, fleksjob, ansættelse på særlige vilkår, f.eks. ved handicap
 • Udbetaling af løn, herunder lønrefusion mv.
 • Personaleadministrative oplysninger, herunder uddannelse og kvalifikationer, jobønsker, bedømmelser, beskæftigelse, tillidserhverv, lån af diverse effekter, eventuelle advarsler og lignende.
 • Kurser, kompetenceprofil, medarbejderudviklingssamtaler
 • Straffeattest og oplysninger vedrørende sikkerhedsgodkendelse.
 • Personlighedstest
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold – til valg af tillidsrepræsentant
 • Helbredsoplysninger, herunder genetisk data

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Direkte fra dig
 • Fra koncernforbundne selskaber.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister og geodemografiske klassifikationer
 • Som led i rekrutteringsprocessen vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den eller de ansøgere, som vi skønner, er bedst kvalificerede. Hvis vi vil indhente referencer fra dine tidligere arbejdsgiver, vi du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring , som du efterfølgende selv får en kopi af.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Dit udtrykkelige samtykke – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra a.
 • Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra b.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler F&H Group A/S – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra c.
 • Behandlingen er nødvendige for, at F&H Group A/S eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre: Løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier. For at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer. – hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6., stk. 1., litra f.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

 1. Til koncernforbundne selskaber.
 2. Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Personoplysninger om medarbejdere slettes 5 år efter ansættelsesforholdet er ophørt, med mindre der er verserende sager vedrørende det pågældende ansættelsesforhold. Eksempelvis arbejdsskadesager eller lignende.
 • Oplysninger om ansøgere, som får afslag på ansættelse, slettes hurtigst muligt og som udgangspunkt senest 6 måneder efter afslaget.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ændringer i denne Politik

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Dokumentoplysning

Dette er version 2018-0001 af F&H Group A/S persondatapolitik skrevet 20. maj 2018.